Personaladministration med Contrefort

Personaladministration är en slags kurs man kan ta som behandlar en hel del områden inom både den offentliga och privata sektorn. I kursen så utbildar man sig inom olika lagar och avtal som ingår i det personaladministrativa området, och dessutom så får man en orientering om personalvård och personalplanering. Kursen, som man kan ta på en hel del olika skolor och även på distans, tar även upp arbetstid, personalkostnader, lön och ledarskap.

Ämnets syfte

Ämnets syfte är att eleverna ska kunna utveckla en förmåga att planera samt att utföra arbete som är administrativt. Eleverna ska få möjligheten att få utveckla sina kunskaper om de administrativa rutinerna som uppkommer inom ett sådant område, samt om organisationer, dokumentutformning, och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. Eleverna ges även möjligheten i undervisningen att utveckla sina kunskaper i programhantering, och detta görs eftersom eleverna måste kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet i yrkeslivet, men också för att kunna strukturera och planera på ett effektivt sätt som även är datasäkert.

Även etik och sekretessfrågor behandlas i kursen. Elevernas kunskaper om arbetsmiljöfrågor ska utvecklas, men också deras kunskaper om arbetsrätt och andra bestämmelser och lagar inom området.

Ens förmåga att samarbeta ska utvecklas, precis som ens förmåga till självständighet och service. Man ska kunna utföra arbetsuppgifter genom ett undersökande arbetssätt och praktiska övningar. Eleverna ska utveckla sitt förstående av villkoren inom företagandet via kontakter med just företag och organisationer som jobbar inom det administrativa området.

Utöver detta så ska eleverna utveckla sina kunskaper om dagens arbetsmarknad och om olika programvaror. Dessutom så ska deras förmåga att utvärdera sitt arbete och sitt resultat utvecklas under kursens gång, men också deras förmåga att använda modern teknik, arbetsmetoder, redskap och material. När kursen är över ska eleverna alltså ha utvecklat sina kunskaper inom många områden som involverar administration.